Biografi

Sigrid Undset ble født 20. mai 1882 i sin mors hjemby Kalundborg i Danmark. Hennes foreldre var arkeologen Ingvald Undset (1853-1893) og hans danske hustru Charlotte Undset, f. Gyth (1855-1939).  

1882:  Sigrid Undset født 20. mai i Kalundborg, Danmark. Mor: Charlotte Gyth (1855–1939) Far: Ingvald Undset (1853–1893)

1884:  Flytter til Kris­tiania, til Hassel­bakken ovenfor Vestre Aker kirke. Søsteren Ragnhild født 12. april

1886:  Flytter til Lyder Sagens gate 10.

1887:  Søsteren Signe født 7. mars. Sommeren i Kalundborg for å unngå difteri i Oslo.

1890:  Flytter til Keysers gate 5. Begynner på Ragna Nielsens skole i 3. klasse.

1892:  Ferie i Trøndelag. Leser Njåls saga. Flytter til Observatoriegaten

1893:  Faren dør 3. desember.

1894:  Flytter til Steensgaten 5 i april.

1895:  Sommerferie i Hvitsten, nabo med Th. Kittel­sens familie. Georg Brandes gir ut William Shakespeare.

1896:  Sigrid Undset leser Brandes’ bok og begynner å ta for seg engelsk litteratur. Sigrid og Emma Münster lager skoleavisen Firkløveren.

1897:  Middelskoleeksamen ved Ragna Nielsens skole i juni. Begynner på Handelsgymnasiets ettermiddagskurs i september. Flytter til Vibes gate 20.

1898:  Brevveksler med Andrea (Dea) Hedberg. Eksamen fra Handels­gymnasiet i desember.

1899:  Begynner i februar som kontordame i firmaet Ingeniør Wisbech (AEG) i Kristiania.

1900:  Betror Dea at hun “er en kunstnernatur”. Begynner på Svend Trøst ellerSvend Unger­svend (oppleg­get til Kristin Lav­rans­datter).

1901:  Flytter til Pile­strædet 49, hvor hun får eget rom for første gang. Blir sekre­tær for sjefen, Carsten Bruun.

1902:  Tur til Kalund­borg. Legger bort Svend Trøst og begynner på Aage Nielssøn til Ulvholm (opplegget til Olav Audunssøn).

1903:  Flytter til Eilert Sundts gate 52. Besøker Dea i Malmø.

1904:  Den første artikkelen trykt i Aftenposten 14. mai: Kvinde signert: ogsaa en ung pige.

1905:  Opplever unionsoppløsningen sammen med venner utenfor Stortinget 7. juni. Aage Nielssøn til Ulvholm levert til Gyldendal forlag og refusert.

1906:  Fru Marta Oulie blir refusert av Aschehoug forlag. Signe leverer manuset til Gunnar Heiberg i samme forlag.

1907:  Ferie med søst­rene på Høv­ring­en. Fru Marta Oulie antatt av Aschehoug forlag i februar. Ferdig trykket i oktober.

1908:  Den lykkelige alder. Tre dikt på trykk i Samtiden: Credo, Maiaften ogHøst­varsel. Leverer en enakter til National­teateret: I Graa­lysningen.

1909:  Slutter som kontordame 1. mai. Stipen­dium fra Henrichsens Legat. Ferie på Samsø i juli/august, september i København, oktober i Tyskland, kommer til Roma i desember. Blir i julen presentert for Anders C. Svarstad. Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis.

1910:  Mai: flytter til Ursulindernes gate. Juni: Paris. August: vikar på kontor for Signe. Reisebrev i Morgenbladet. Ungdom.

1911:  Januar - mars Tornegården, Høland. Pensjonat i Svartskog. Jenny.

1912:  Reiser til Køben­havn med stipendium fra Henrichsens Legat. Viet til A.C. Svarstad 30. juni ved konsulatet i Antwerpen. Bor i London. Reiser til Roma i desember. Fattige skjæbner. “Nogen kvindesaks­betraktninger” i Samtiden. “Vanfør” i Julehelg.

1913:  Anders Castus jr. født 24. januar i Roma. Reiser 12. april med tog til Kristiania med det syke barnet og en dansk barnepleierske. Ankommer Kristiania 17. april. Flytter til Solvang på Ski 14. juni. Svarstad kommer etter fra Roma.

1914:  Svarstad reiser til Paris i februar, SU besøker ektemannen i mai. SU valgt til medlem i Den norske Forfatterforening­ens sakkyndige utvalg. Verdenskrigen bryter ut. “Hædre din far og din mor” - tale i Studentersamfunnet i Trondhjem. Vaaren.

1915:  Datteren Maren Charlotte født 29. oktober. Fortællinger om Kong Artur og ridderne av det runde bord.

1916:  Flytter til Sinsenveien 33. Tar til seg Svarstads tre barn fra første ekteskap: Ebba, Gunhild og Trond. Maren Charlotte får sine første krampeanfall.

1917:  Ferie i Sel med egne to barn. Besøker Sandbu i Vågå sammen med Gøsta af Geijerstam. Splinten av troldspeilet.

1918:  Verdenskrigen slutt. De kloge jomfruer.

1919:  Kjøper Brinkensgate 2 på Kampen, men flytter foreløpig ikke inn. Sigrid Undset reiser til Lillehammer i juli, leier hus av Gunnar Hjort i Gamle Nord­setervei. Hans Bene­dict født 27. august. Dåpsfest 14. desem­ber. Et kvindesyns­punkt.

1920:  Leier huset for ett år til. Olsoktale på Maihaugen 29. juli. Kristin Lavrans­datter: Kransen.

1921:  Besøker Stockholm og Vadstena (mars). Kjøper Bjerkebæk. Tegning til ny svalgang 4. oktober 1921. Samlede fortællinger og romaner fra nutiden. Kristin Lavransdatter: Husfrue.

1922:  Tegninger til uthus datert mars 1922. SU får Statens diktergasje. Kristin Lavransdatter: Korset.

1923:  Besøker De Kellerske Anstalter på Jylland og Ebba på Askov. Tar til seg Ragnhilds to barn (fra mai) da søsteren er syk. Går til undervisning i katolsk teologi hos pater Kjelstrup. Oversetter Tre sagaer om islændinger.

1924:  Reiser i april til Stock­holm med Ragn­hilds sønn. 29. mai vigsling av St. Torfinns kapell på Hamar. Kjøper et hus fra N. Dalseg i Sør-Fron, setter det opp på Bjerkebæk og flytter inn i november. Får eget arbeids­værelse. Tar ut separa­sjon fra Svarstad i oktober. Blir opptatt i Den katolske kirke 1. november.

1925:  Mathea Mortenstuen kommer til Bjerke­bæk. Reiser med moren og Anders til Roma i mars-mai. Olav Audunssøn i Hestviken. Sankt Halvards liv, død og jærtegn.

1926:  Ferie i Storevik og på Selja med Geijer­stamfamilien. Over­setter R. H. Benson: Kristus i Kirken.

1927:  Hans til katolsk internatskole i Oslo. Katolsk propa­ganda. Østenfor sol og vestenfor måne for dukketeater. Olav Audunssøn og hans børn.

1928:  Utnevnt til Ridder av Islandske Falk­orden 23. januar. 7. mars opptatt som dominikanerinne av tredje orden og tar navnet søster Olave. Besøker Ebba i England. Tilbake på Bjerkebæk 2. juli. 13. november telefon fra Erik Axel Karlfeldt om at hun har fått Nobelprisen. Utnevnt til livsvarig medlem av Det norske studentersamfunn 4. desember. Mottar Nobelprisen i litteratur i Stock­holm 10. desember. Prisbeløpet er kr. 156 000. Foredrag i Studenter­sam­fundet: “Trosskiftet i Norge og den katolske kirke.” Oversetter R. H. Benson: Kristi venskap. De tre kongsdøtrene i berget det blå for dukketeater.

1929:  Oppretter Maren Charlotte Undset Svarstads legat på 80 000, St. Gud­munds legat på kr. 60 000 og gir kr. 15 000 til Forfatter­foreningen. Til­deles La Croce Pro Eccle­sia et Pontifice 22. april. Etapper. Gymnadenia.

1930:  Påsken i Arendal med Hans. Får bad på Bjerkebæk. Pelle Geijerstam bor på Bjerkebæk en tid. 900-årsjubileet for Olav Haraldssons død. SU deltar i Trondheim og på Stiklestad. Utnevnt til Ridder av 1. kl. av St. Olavs orden. Hellig Olav: Norges konge. Den brændende busk.

1931:  Reiser til Gotland i mai. Hans flytter hjem. Reiser med Anders og Hans til Island. Båten må til reparasjon på Færøyane; bor hos forf. Hans Andreas Djuurhus. Oversetter G. K. Chesterton: Det evige menneske.Nyskrevet forord til Begegnungen und Trennungen: Essays über Christentum und Germanentum.

1932:  Feirer 50-årsdag alene i Sverige. Anders tar artium. Oversetter til eng­elsk Christmas and Twelfth Night. Ida Elisabeth.

1933:  Anders på befal­skolen. Etapper. Ny række.

1934:  Reiser til Nord-Norge. Anders eksamen fra befalskolen. Sigrid Bøe kommer til Bjerke­bæk (for 2 1/2 år). Saga of saints. Elleve år.

1935:  Sigrid Undset og Ingeborg Møller oppretter Gullalder­klubben. Hans til Hartmanns pensjonatskole i Asker. Anders reiser til Birmingham. Forfatterreise til Finland. Opprop om Ossietzky 14. desember. Formann i Den norske Forfatterforening 20. desember.

1936:  Reiser til Gotland. Hans begynner på Lillehammer gymnas. Den trofaste hustru.

1937:  Charlotte Thomas bor på Bjerkebæk, lærling i bokhandel. Besøker England, Skottland og Orken­øyene. Tur til Visby. Anders og Gunvor Hjerkinn forlovet. Var i København i november. Sigrid Undset avslår tilbud fra MGM om $50 000 for filmrettigheter til Kristin Lavransdatter.Norske helgener.

1938:  Besøker Sola, Jæren, Utstein. Anders ferdig bilingeniør fra Austin-fabrikken. Besøk av Emil Zilliacus på Bjerkebæk. Selvportretter og landskapsbilleder.

1939:  Maren Charlotte dør 12. januar. Hans tar artium. Sigrid Undsets mor dør 23. august. Nye St. Tor­finn kirke innviet 3. september. Vinter­krigen i Fin­land bryter ut 30. november. Madame Dorthea. “Sogne­kirken”, “Påpilegrimsferd”, “Klosterliv”, i Norsk kultur­historie.

1940:  I februar kommer tre finske småbarn til Bjerkebæk. 6. april holder Sigrid Undset foredrag i Studenter­samfundet om “Kristen­dommen og vår tid.” Norge invaderes 9. april. 20. april forlater Sigrid Und­set Lillehammer. 27. april faller Anders ved Segalstad bru i Gausdal. 13. juli reiser Sigrid Undset og Hans fra Stock­holm via Moskva, Japan, Hawaii og San Fransisco til New York. Får leilighet i Hotel Margaret i Brooklyn. Holder diverse foredrag i USA.

1941:  Tilbringer sommeren i Monterey, Massa­chussetts (Brookbend Inn). Besøkte Hope Emily Allen i Oneida, New York, hvert år. Utnevnt til Doctor of Letters, Russel Sage College, 2. juni. Fortsetter sin virksomhet med foredrag i USA.

1942:  Besøkte Marjorie Kinnan Rawlings i Florida. Var i Char­le­ston i mars. Som­meren i Monterey. Formann i Fritt Norge og styre­medlem i Nord­manns­forbundet. Utnevnt til Littera­rum Humaniorum Doctor, Collegii Rollinsiani 23. februar. Return to the Future. Happy Times in Norway.

1943:  Sommer i Monterey. A. C. Svarstad sen. dør 22. august. Utnevnt til Honorary Associate National Institute of Arts and Letters. Utnevnt til Doctoris Litteratum, Collegii Smithensis, Mass. 20. mai. Sigurd and his Brave Companions.

1944:  Møter Arne Skouen. Oppdrag fra The Am. Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Docu­ments in War Areas. Utmerkelse fra Jewish Welfare Board, 23. januar.

1945:  Valgt til Fellow i The Council of the American Geographical Society, 22. mars. Sigrid Undset reiser 21. juli med det norske lasteskipet Montevideo, er innom Kirkwall på Orken­øyene, ankommer Oslo 30. juli. SU hjem til Bjerkebæk 8. august. Æresmedlem i Foreningen til Norske Fortidsminnes­merkers Bevaring, 16. desember. Introduksjon til Twelve Stories by Steen Steensen Blicher. True and Untrue and other Norse Tales.

1946:  Brev til Alice Lyttkens om oppussing av spisestuen 26. november. Taler ved minnesmerket over falne 17. oktober på Lillehammer. Sigrid Undset blir æres­medlem av Den norske Forfatter­forening 16. desember. Steen Steensen Blicher.

1947:  Lykkelige dager utgitt 20. mai. Tildelt Kong Christian den Tiendes Frihets­medaje, 18. juni. Får storkorset av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden 8. juli.

1948:  Ferie i Danmark. Vestlandstur med Hans. Caterina av Siena refusert av amerikansk forlag.

1949:  9. juni blir Sigrid Undset lagt inn på Lillehammer sykehus. 10. juni dør hun. 15. juni Rekviemmesse i St. Torfinns kirke på Hamar. Begravelse på Mesnali kirkegård. Tilbake til frem­tiden utgis på norsk i november.